Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užití webových stránek www.hlidacky.sk

Obchodní společnost Hlídačky.cz s.r.o., IČ 01756117, se sídlem Americká 362/11, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 211327 (dále jen „provozovatel“).

Součástí těchto podmínek jsou také naše Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání cookies.

Provozovatel poskytuje na svých webových stránkách prostor pro propojení uživatelů, není agenturou a je výhradně odpovědností uživatelů, aby si ověřili, zda jsou služby poskytnuté jiným uživatelem v odpovídající kvalitě a zda jsou uživatelé vhodnými a důvěryhodnými osobami pro poskytování služeb. Uživatelský profil může napomoci ke zvýšení důvěryhodnosti, není však vyčerpávajícím zdrojem zaručených informací o uživatelích. Provozovatel nenese odpovědnost za následky protiprávního jednání uživatelů.

     I.         Úvodní ustanovení

1.     Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti uživatelů při využívání webové stránky provozovatele umístěné na adrese www.hlidacky.sk (dále také jen “webové stránky”) a další související právní vztahy.

2.     Webové stránky jsou platformou, kde se mohou spojit uživatelé hledající služby nabízené na těchto stránkách (aktuálně hlídání dětí, péče o seniory, úklid domácnosti a opatrování mazlíčků) s uživateli, kteří tyto služby nabízejí.

3.     Provozovatel (tedy společnost Hlídačky.cz s.r.o.) je toliko provozovatelem webových stránek, což znamená, že zajišťuje technický provoz webových stránek, administraci a provoz systému poskytujícího prostor pro komunikaci uživatelů. Provozovatel není agenturou práce ve smyslu § 58 a násl. zákona č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a od uživatelů poskytujících služby neinkasuje žádné poplatky ani provize. Provozovatel není ani zprostředkovatelem smluvního vztahu ve smyslu § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

4.     Všichni uživatelé, kteří na webových stránkách nabízejí své služby, tak činí dobrovolně, svým jménem a provozovatel jejich činnost nijak neřídí a neodpovídá za řádné plnění objednaných služeb z jejich strany (vyjma garancí, ke kterým se výslovně zavazuje). To znamená, že veškeré případné nedostatky, „reklamace“ a jiné případné nároky, které ve spojení s poskytováním služeb mohou uživatelům přijímajícím nabízené služby vznikat, se uplatňují výhradně u jednotlivých uživatelů, kteří tyto služby poskytují. Provozovatel odpovídá výhradně za funkčnost webových stránek a systému umožňujícího komunikaci uživatelů.

5.     Je zakázáno registrovat se agenturám podnikajících v hlídání dětí/úklidu/mazlíčcích/péčí o seniory, které hledají hlídačky dále pro své klienty nebo je upisují do svých databází nebo nabízejí své služby. Tyto účty budou bez náhrady blokovány.

6.     Je výhradně na uživatelích, kteří na webových stránkách hledají služby, aby si vybraného uživatele poskytujícího služby prověřili. Provozovatel nemůže zaručit, že vybraný uživatel – poskytovatel vykoná objednané služby řádně, svědomitě a spolehlivě – za toto odpovídá výhradně sám uživatel – poskytovatel.

7.     Právní vztah, který vznikne mezi uživatelem hledajícím služby a uživatelem, který je poskytuje, může mít v každém jednotlivém případě jinou podobu. Za správnou identifikaci vzniklého právního vztahu a za splnění všech zákonem předepsaných povinností, které zákon s takovým právním vztahem spojuje, jsou odpovědní výhradně sami dotčení uživatelé. Provozovatel řádné plnění právních povinnosti uživatelů nijak nekontroluje ani nehlídá. Mezi provozovatelem a hlídačkou neexistuje jakýkoliv pracovněprávní vztah.

8.     Pro potřeby těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí:

·       provozovatelem obchodní společnost Hlídačky.cz s.r.o.

·       webovými stránkami stránky www.hlidacky.sk

·       uživatelem fyzická osoba registrovaná na některém z účtů webových stránek (účet rodiče a účet hlídačky)

o   uživatelem hledajícím služby takový uživatel, který na webových stránkách poptává služby; typicky je takovým uživatelem rodič

o   uživatelem nabízejícím služby takový uživatel, který na webových stránkách nabízí služby; typicky je takovým uživatelem hlídačka

·       rodičem je uživatel hledající služby, který při registraci zvolí uživatelský účet rodiče (ano, pro jednoduchost toto označení zahrnuje i uživatele hledající úklid, opatrování mazlíčků či péči o seniory)

·       hlídačkou je uživatel nabízející služby, který při registraci zvolí uživatelský účet hlídačky (ano, pro jednoduchost toto označení zahrnuje i uživatele nabízející úklid, opatrování mazlíčků či péči o seniory)

·       službou se rozumí

o   hlídání dětí

o   úklid domácnosti

o   opatrování mazlíčků

o   péče o seniory

  • VOP se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užití webových stránek www.hlidacky.sk

8.     Znění VOP může provozovatel jednostranně měnit či doplňovat. O každé takové změně provozovatel vhodným způsobem (prostřednictvím uživatelského účtu a/nebo e-mailem) informuje uživatele nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li uživatel se změnou VOP souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce vypovědět smlouvu/přestat využívat webové stránky.

9.     Použití webových stránek a aplikací či jakéhokoli jiného softwaru třetí strany (např. GoPay) se řídí platnou a aktuální licenční smlouvou, resp. obchodními podmínkami této třetí strany. Objednané služby mohou podléhat také dalším podmínkám, které si stanovuje příslušný uživatel nabízející služby.

  II.         Prohlášení uživatelů

1.     Uživatelé potvrzují, že:

·       jsou plně svéprávní (starší 18 let popř. jim byla svéprávnost přiznána soudem)

·       veškeré informace a údaje poskytnuté provozovateli (zejména údaje udané při registraci) jsou pravdivé, přesné a aktuální.

2.     Uživatelé se zavazují, že:

·       budou své údaje v případě jejich změny bez zbytečného odkladu aktualizovat prostřednictvím webových stránek a aplikací

·       se zdrží použití webové stránky k jinému účelu, než k jakému jsou určeny, zejména jejich použití k jakýmkoli nezákonným účelům, způsobem, který by narušoval, poškozoval, přetěžoval či omezoval webové stránky anebo snížil jejich výkon

·       se zdrží obcházení a/nebo modifikování bezpečnostních opatření webových stránek, nahrávání souborů obsahujících viry, trojské koně či jiné škodlivé kódy, snah o vstup na účty jiných uživatelů či jiného narušování jakéhokoli bezpečnostního opatření

·       uchovají poskytnuté přístupové údaje ke svému účtu v tajnosti, neposkytnou je třetí osobě a zachovají přiměřenou obezřetnost při používání webových stránek, zejména dodržením obecných bezpečnostních zásad nakládání s přístupovými údaji

3.     Souhlasem s těmito VOP berou uživatelé na vědomí a souhlasí, že:

·       že webové stránky nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob

·       v případě ztráty či poškození dat, které se váží k jeho uživatelskému účtu, nemá nárok požadovat obnovu těchto dat; provozovatel není povinen nahradit případnou škodu způsobenou ztrátou či poškozením těchto dat (zejména jde o provedené rezervace služeb, kredity apod.)

·       provozovatel nekontroluje uživatelem přímo či nepřímo vyplněné údaje (jako např. jméno, příjmení, adresu či udané zkušenosti), avšak vyhrazuje si právo tak kdykoliv učinit. Je odpovědností rodiče, aby si příslušnou hlídačku sám prověřil. V případě, že hlídačka navštíví ověřovací centrum, znamená to, že provozovatel zajistil archivaci částečné kopie občanského průkazu či vybraných dat, zkontroloval bezúhonnost hlídačky kontrolou výpisu z rejstříku trestů a zkontroloval dosažené vzdělání a zkušenosti, to vše na základě podkladů dodaných hlídačkou, přičemž validitu dokladů zkontroloval pouze zběžně. Provozovatel tak neručí za správnost uvedených údajů.

·       provozovatel je oprávněn činnost webových stránek kdykoliv přerušit, pozměnit či ukončit.

·       provozovatel má povinnost starat se o přiměřenou propagaci hlídaček zejména zveřejňováním na webových stránkách a webech třetích stran (ve výsledcích vyhledávání Google a na Facebooku). Provozovatel si vyhrazuje právo zvolit prostředky, intenzitu i frekvenci propagace každé hlídačky.

4.     Souhlasem s těmito VOP hlídačky prohlašují, že:

·       svou činnost hlídaček provádějí jako

  • činnost příležitostnou, ve smyslu § 10 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo
  • na základě svého živnostenského oprávnění
  • jsou si vědomy, že se jich mohou týkat povinnosti na úseku daně z příjmu fyzických osob plynoucí ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  • maximální částka, kterou mohou za služby nabízené prostřednictvím webových stránek získat hlídačky, které nevykonávají činnost na základě živnostenského oprávnění, je 30 000 Kč ročně.

III.         Podmínky využití služeb

Uživatelský účet

1.     Pro využívání webových stránek je nutné, aby si uživatel vytvořil uživatelský účet (dále jen „účet“) prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webových stránkách. Při registraci volí mezi režimem účtu hlídačky nebo rodiče. Registrace, resp. vytvoření účtu je podmíněno souhlasem s těmito VOP. Registraci může uživatel provést na základě emailové adresy, propojením s účtem na Facebooku nebo prostřednictvím služby mojeID.

2.     Samotná registrace je pro všechny uživatele zdarma. Pro hlídačky jsou zdarma rovněž veškeré funkce, které profil hlídačky nabízí. Pro rodiče se klíčové funkce zpřístupní teprve po zakoupení členství, a to v rozsahu podle druhu členství, jaké si zakoupí. Hlídačkám je umožněno zakoupení členství zahrnující např. nákup kurzů. Zakoupení členství hlídaček je dobrovolné.

3.     Provozovatel si vyhrazuje právo nový uživatelský účet odmítnout, a existující účet kdykoliv i bez udání důvodu zrušit či zablokovat (zejména tak učiní v případě, získá-li důvodné pochybnosti o pravosti údajů poskytnutých uživatelem nebo dojde-li na straně uživatele v souvislosti s užíváním webových stránek k protiprávnímu jednání). U účtů hlídaček si vyhrazuje právo upravovat komentáře. Pokud uživatelé nahlásí problém s jiným uživatelem, Provozovatel si vyhrazuje právo o problému vyrozumnět uživatele portálu (v rozhraní, SMS, email apod.)

4.     Prostřednictvím účtu může rodič vyhledávat hlídačku k poskytnutí poptávaných služeb. Hlídačka ze svého uživatelského rozhraní může reagovat na poptávky služeb zadaných rodiči.

5.     U účtů hlídaček jsou zveřejněny zejména následující údaje: fotografie hlídačky, popř. fotografie, které sama hlídačka ke svému profilu připojí, plné jméno, věk, zkušenosti, profilový text o osobě hlídačky, oblast, v níž působí, její kalendář a komentáře udělené rodiči. Hlídačka je srozuměna a souhlasí, že k jejímu profilu mohou přidávat komentáře rodiče, kterým poskytovala služby. Komentáře mohou být použity v marketingových kampaních Provozovatele.

6.     Rodiče smí používat webové stránky a veškeré údaje z nich získané pouze za účelem nalezení poskytovatele poptávaných služeb a domluvy souvisejících věcí s příslušnou hlídačkou. Jiné použití je zakázáno.

7.     Hlídačky smí používat webové stránky a veškeré údaje z nich získané pouze za účelem nabídky a následné realizace služeb a souvisejících záležitostí. Jiné použití je zakázáno.

Domlouvání uživatelů na poskytnutí služeb

8.     Provozovatel poskytuje uživatelům platformu (webové stránky), na které mohou rodiče hledat, nalézt a kontaktovat hlídačky. Druh právního vztahu, který vznikne mezi rodičem a hlídačkou si určují v mezích zákona sami účastníci tohoto vztahu, tedy rodič a hlídačka. Za správnou identifikaci vzniklého právního vztahu a za splnění všech zákonem předepsaných povinností, které zákon s takovým právním vztahem spojuje, jsou odpovědní výhradně sami dotčení uživatelé. Provozovatel řádné plnění právních povinnosti uživatelů nijak nekontroluje ani nehlídá.

9.     Obsahem každého právního vztahu, který mezi rodičem a hlídačkou však musí být následující práva a povinnosti; není-li tak výslovně ujednáno, má se za to, že právní vztah mezi hlídačkou a rodičem minimálně tato práva a povinnosti zahrnuje:

·       povinnost rodiče uhradit hlídačce dohodnutou cenu za její služby

·       povinnost hlídačky poskytovat službu svědomitě a vynaložit maximální úsilí, aby zabránila jakýmkoliv nežádoucím následkům (zejména škodám na svěřeném majetku a na zdraví svěřených dětí a zvířat), jakož i zachovávat nejvyšší stupeň zdvořilosti ve styku s rodičem a příslušníky jeho domácnosti; v případě péče o dítě mu věnovat soustavnou pozornost a veškerou péči, na jaké se s rodičem domluví

·       povinnost hlídačky zdržet se vstupu do prostor domácnosti, které nemají souvislost s poskytovanou službou a zdržet se manipulace s předměty rodiče, které nemají souvislost s poskytovanou službou (zejména „šmejdění“)

10.  Rodičům se doporučuje, aby při výběru vhodné hlídačky přihlédli ke stupni ověření hlídačky, který má hlídačka uvedený ve svém uživatelském profilu (více ověření může znamenat obecně větší pravděpodobnost, že poskytnutí služeb proběhne tak, jak má). Tato ověření nezaručují spolehlivost či důvěryhodnost hlídačky a v žádném případě neznamenají, že by rodič neměl být obezřetný a sám prověřit totožnost, bezúhonnost a reference hlídačky. Provozovatel doporučuje vždy dodržovat základní zásady výběru hlídačky, které jsou zveřejněny na webových stránkách pod odkazem „https://www.hlidacky.sk/prve-opatrovanie-na-co-si-dat-pozor“ a „https://www.hlidacky.sk/centrum-pomoci/pohovor-s-hlidackou“. Stupně ověření poskytují pouhou informaci o tom, jakým procesem konkrétní hlídačka prošla a jakým způsobem provozovatel ověřil údaje, které o sobě uvádí v profilu. Provozovatel požívá tyto metody ověření (blíže na „https://www.hlidacky.sk/centrum-pomoci/stupne-overenia“):

  • ověření totožnosti přes mojeID ve třech stupních
  • ověření totožnosti v ověřovacím centru provozovatele
  • hodnotící systém (hvězdičkový systém a slovní komentáře)

Členství

11.  Zakoupením členství se rodiči zpřístupní možnosti (zejména kontaktovat hlídačky, reagovat na odpovědi hlídaček, zveřejnit poptávky (inzeráty), a to v rozsahu podle druhu členství, které si zakoupil. Jednotlivé druhy členství s rozsahem zpřístupněných funkcí je uveden vždy v aktuálním znění na webových stránkách. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Členství si mohou zakoupit také hlídačky, přičemž zakoupením služeb není podmíněno poskytování služeb rodičům. Členství hlídačky zahrnuje především možnosti zakoupení dalších služeb (např. kurzů) za současného propojení s profilem hlídačky.

12.  Platbu za členství lze provést bezhotovostním převodem nebo platební kartou. V případě platby členství kartou je členství automaticky prodlužováno vždy na konci daného období. Automatické prodlužování je možné kdykoli zrušit v sekci Členství nebo kontaktováním uživatelské podpory.

13.  Po vypršení členství rodič nemůže odpovídat hlídačkám, a to ani těm, které již v době trvání členství kontaktoval. Zároveň ztratí výhody uvedené u zakoupeného členství.

14.  Provozovatel má právo kontrolovat, nedochází-li ke zneužívání členství. Například kontaktování hlídaček k nesouvisejícím účelům, strojového kontaktování hlídaček apod.

15.  Zakoupením členství vzniká mezi rodičem nebo hlídačkou a provozovatelem smluvní vztah, na základě kterého provozovatel umožní v rozsahu podle odst. 11 využívat funkce webových stránek za podmínek stanovených těmito VOP. Rodič nebo hlídačka je vždy vůči provozovateli v postavení spotřebitele a platí pro něj práva vyplývající z § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Poučení o těchto právech jsou uvedena v čl. VI. těchto VOP.

Platby za služby hlídačce

16.  Platba za služby hlídačky může proběhnout podle domluvy mezi rodičem a hlídačkou. V takovém případě provozovatel nijak do transakce nezasahuje.

IV.         Bonusový program za doporučení přátelům

1.     V případě, že bude chtít rodič platformu Hlídačky.sk doporučit svým známým, může se zapojit do Bonusového programu a získat tak bonus v podobě kreditů na čerpání služeb hlídaček.

2.     Pro získání bonusu je třeba, aby byly splněny následující podmínky:

a.     rodič, který doporučuje, alespoň jednou zakoupil členství

b.     rodič, který doporučuje, zašle svému známému speciální odkaz, který získá na svém uživatelském profilu

c.     osoba, které je webová stránka doporučována, musí provést do jednoho měsíce od vygenerování odkazu (platnost cookies sloužícímu k přiřazení registrace) registraci prostřednictvím zaslaného odkazu, zakoupit členství, používat webové stránky v souladu s těmito VOP, nežádat např. o vrácení zaplaceného členství nebo se jinak pokusit zrušit platbu či zaplacené členství

3.     Bonus získá jak rodič, který doporučuje, tak rodič, který je doporučen.

4.     Maximální částka, kterou může uživatel přes bonusový program získat je 10 000 kreditů (1 kredit lze využít jako 1 Kč).

5.     Bonus nelze přiznat v případě, že doporučující a doporučený rodič jsou navzájem rodinní příslušníci starající se o totéž dítě (např. otec-matka, matka-babička apod.)

6.     Provozovatel si vyhrazuje právo bonusový program kdykoli ukončit nebo pozměnit, a to dočasně nebo trvale bez předchozího oznámení.

  V.         Ochrana osobních údajů

1.     Ochranu osobních údajů uživatelů upravují naše Zásady ochrany osobních údajů.

VI.         Poučení pro spotřebitele

1.     Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále také jako „spotřebitel“) uzavírá smlouvu s podnikatelem. Rodič je ve vztahu k provozovateli a k hlídačkám vykonávajícím činnost na základě živnostenského oprávnění (dále jen „hlídačka-živnostník“; v tomto případě na tuto skutečnost upozorní hlídačka před uzavřením smlouvy), zpravidla považován za spotřebitele, proto má práva, na které upozorňuje tento článek.

2.     Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy s provozovatelem (smlouvou se rozumí zaplacení členství) a od smlouvy uzavřené s hlídačkou-živnostníkem bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy (ode dne zaplacení členství v případě provozovatele a ode dne domluvení termínu hlídání v případě hlídačky-živnostnice) Provozovatel a hlídačka-živnostník budou dále společně označeni jako „podnikatel“.

3.     Spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy, jestliže již bylo započato s jejím plněním – v případě smlouvy s provozovatelem, pokud poprvé využije některé z funkcí zpřístupněné zakoupením členství a v případě smlouvy s hlídačkou-živnostníkem 24 hodin před domluveným datem zahájení poskytování služby.

4.     Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat poskytovatele služby (provozovatele nebo hlídačku-živnostníka) formou jednostranného právního jednání. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu dle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb., je k dispozici níže.

5.     Poskytovatel služby (provozovatel nebo hlídačka-živnostník) vrátí nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho v souvislosti se smlouvou, od které spotřebitel odstoupil, přijala.

6.     Spotřebitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže poskytovatel služby (provozovatel nebo hlídačka-živnostník) poruší smlouvu podstatným způsobem, přičemž spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení smlouvy dozvěděl.

7.     Poskytovatel služby (provozovatel nebo hlídačka-živnostník) je povinen poskytnout službu ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení.

8.     Kontaktní údaje pro uplatnění práv spotřebitele vůči provozovateli:

Hlídačky.cz s.r.o.

Americká 362/11

120 00 Praha 2

tel. 608 924 646

e-mail: [email protected]

9.     Kontaktní údaje pro uplatnění práv spotřebitele vůči hlídačce-živnostníkovi sdělí současně s informací, že je podnikatelem, příslušná hlídačka. Provozovatel poskytne spotřebiteli veškerou součinnost potřebnou k uplatnění práv spotřebitele vůči hlídačce-živnostníkovi.

10.  Spotřebitelé mají právo, v případě jakéhokoliv sporu s provozovatelem nebo hlídačkou-živnostníkem, využít pro řešení takového sporu Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), která zajišťuje platformu pro mimosoudní řešení sporů mezi podnikateli a spotřebiteli.

VII.         Závěrečná ustanovení

1.     Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s webovými stránkami nebo smlouvou uzavřenou mezi uživatelem a provozovatelem prostřednictvím webových stránek se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován.

2.     Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.

3.     Uveřejnění všeobecných obchodních podmínek na webových stránkách se považuje za písemnou formu ve smyslu předchozího znění obchodních podmínek.

4.     Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich uveřejnění na webových stránkách, tj. 25. 5. 2018.

Příloha č. 1 Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: [email protected]

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od:

smlouvy o poskytnutí služeb (uveďte popis služeb)

Datum objednání

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

............................................................................................

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

Podpis spotřebitele/spotřebitelů

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

 

 

 

 

verze 1/2020 - uveřejněno dne 26.8.2020