Zásady ochrany osobních údajů

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů upravují nakládání s osobními údaji při používání portálu a služeb prostřednictvím portálu www.hlidacky.sk.

 

Berte prosíme na vědomí, že založením uživatelského účtu na webu www.hlidacky.sk nebo prohlížením portálu www.hlidacky.sk souhlasíte, že vztah mezi námi a vámi budou upravovat Všeobecné obchodní podmínky, jejichž nedílnou součástí jsou tyto Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání cookies.  Zároveň tím potvrzujete, že jste si Zásady přečetli a rozumíte jim.

Úvodem

1.   Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

·     Společností my, společnost Hlídačky.cz s.r.o., IČ 01756117, se sídlem Americká 362/11, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 211327, e-mail: [email protected], telefon +420 608 924 646

·     Uživatelem fyzická osoba registrovaná na některém z uživatelských účtů na webových stránkáchwww.hlidacky.sk jako osoba hledající (rodič) nebo nabízející (hlídačka) službu spočívající v hlídaní dětí, péči o seniory, úklid domácnosti či opatrování domácích mazlíčků.

2.   Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů můžeme změnit či doplnit. O každé takové změně vás e-mailem informujeme nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

3.   Tyto Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji fyzických osob při poskytování služby provozu portálu www.hlidacky.sk, který umožňuje propojení uživatelů, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „nařízení“).

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje

1.   Založením uživatelského účtu začíná docházet ke zpracovávání vašich osobních údajů, které získáváme výhradně od vás, a to vyplněním registračního formuláře, vytvářením uživatelského účtu nebo návštěvou ověřovacího místa. Společnost je správcem vašich osobních údajů.

2.   Jedná se o tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště a trvalého pobytu, adresa elektronické pošty (e-mail), telefonní číslo, IP adresy zařízení užívané uživatelem, údaje poskytnuté účtem Facebooku nebo mojeID (dojde-li k propojení uživatelského účtu s facebookovém profilem nebo účtem mojeID), fotografie uživatele, případně další údaje zadané uživatelem (např. vzdělání, jazykové znalosti, číslo účtu v případě využití služby GoPay). V případě, že uživatel navštíví ověřovací centrum, jedná se dále o vybrané údaje uvedené na občanském průkazu a ve výpisu z rejstříku trestů. Rodiče udělují souhlas se zpracováním údaje o roce narození svých dětí (dále jen „osobní údaje“).

3.   Hlídačka uděluje souhlas s pořízením digitální kopie dokladu o identitě (zejména občanského průkazu nebo cestovního pasu) navštíví-li ověřovací centrum nebo po odeslání scanu dokladu v průběhu registrace, za účelem ověření své identity a následné uvedení informace o provedení ověření na profilu hlídačky, což má za cíl zvýšit její věrohodnost, a dále za účelem prevence kriminality, ochrany třetích osob a majetku a případné poskytnutí součinnosti orgánům činným v trestním řízení, což je založeno na oprávněném zájmu správce. Kopie dokladu bude uložena v zašifrované podobě na serveru společnosti s omezeným přístupem pověřených osob a nebude nikdy předávána třetím osobám. Kopie bude uchovávána po dobu 20 let, což je délka promlčecí doby pro trestní odpovědnost za trestné činy, které by mohly být spáchány v souvislosti se službami společnosti.

4.        hlídačka ve svém profilu může uvést jestli je ochotná rodině předložit certifikát na covid-19 vakcinaci.

5.   Jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo, IP adresy zařízení uživatelů, fotografie uživatele případně další údaje poskytnuté uživatelem budou zpracovávány za účelem poskytování služeb společností, tj. řádného provozování webové stránky a vedení uživatelského účtu, tj. plnění smlouvy, po dobu trvání uživatelského účtu a 10 let po jeho zániku, což je doba odpovídající promlčecí době pro nároky založení na náhradě škody.

6.   Uživatel bere na vědomí, že se společnost se ve Všeobecných obchodních podmínkách zavázala k propagaci uživatelů nabízejících služby (hlídaček), přičemž způsob a frekvence jsou na uvážení společnosti. Za tímto účelem může být fotografie, jméno a příjmení a popis nabízených služeb zveřejněny na webových stránkách třetích stran (zejména ve výsledcích vyhledávání a na sociální síti Facebook) a to nejdéle po dobu trvání uživatelského účtu.

7.   Jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo budou společností zpracovávány za účelem informování o změnách ve spektru nabízených služeb, o novinkách týkajících se webových stránek, jaká zlepšení a novinky plánujeme, abyste měli vždy k dispozici aktuální a přesné informace o službách souvisejících s vašim uživatelským účtem, ve smyslu recitálu 47 nařízení (oprávněný zájem společnosti). A to po dobu trvání uživatelského účtu a 1 rok po jeho zániku.

8.   Jméno a příjmení, adresa bydliště a trvalého pobytu, e-mail, IP adresy zařízení užívaných uživatelem, fotografie, datum a místo narození, rodné číslo a telefonní číslo hlídaček budou dále uloženy u společnosti za účelem ochrany oprávněných zájmů společnosti a uživatelů. Oprávněný zájem společnosti spočívá ochraně života a zdraví uživatelů portálu nebo osob, pro něž si objednaly služby skrze portál (např. děti, senioři), kdy díky uložení údajů podle tohoto odstavce bude společnost schopna být nápomocna orgánům činným v trestním řízení a správním orgánům na úseku správního trestání v případě protiprávního jednání hlídačky vůči jiným uživatelům či společnosti tím, že poskytne uvedené osobní údaje. Oprávněným zájmem je dále bezpečnost uživatelů a prevence kriminality tím, že společnosti bude moci na základě uvedených osobních údajů odepřít opakovanou registraci hlídačkám, které se v minulosti dopustily protiprávního jednání vůči uživatelům nebo společnosti. Zpracování podle tohoto odstavce bude trvat po dobu trvání provozu webových stránek, nejdéle však 20 let od jejich poskytnutí, což je doba odpovídající promlčecí době trestní odpovědnosti za trestní činy, kterých by se hlídačka mohla dopustit.

9.   Udělíte-li nám k tomu dobrovolný a informovaný souhlas, můžeme vybrané osobní údaje (e-mail, IP adresa, stát, jméno a příjmení, telefon a uživatelské chování na webových stránkách) použít prostřednictvím marketingových nástrojů společností Google, Amplitude, Mixpanel nebo Facebook pro účely remarketingu a dodání informací na míru na základě vašich preferencí. Zpracovávat budeme vaše osobní údaje do odvolání souhlasu e-mailem na adresu [email protected]. Za účelem dodání relevantní inzerce ve službě Google AdWords využíváme funkci remarketing Google Analytics a integraci se službou DoubleClick Campaign Manager. Díky těmto funkcím můžeme cílit a optimalizovat reklamu podle uživatelů, kteří již navštívili web www.hlidacky.sk případně zde učinili nějakou akci. K zamezení sbírání dat službou Google Analytics lze využít aktuálně dostupná řešení. Data jsou shromažďována pomocí souborů cookies (cookies první strany a cookies třetích stran). Jejich zakázání je možné v nástroji Správce nastavení reklam Google, či přímo v internetovém prohlížeči. Do doby udělení souhlasu o uživatelích neshromažďujeme osobní údaje a získané údaje nepřiřazujeme k jiným údajům, které by umožnily zjištění totožnosti uživatele.

9.   Na webových stránkách může je umístěna platební brána (GoPay provozovaná společností GOPAY s.r.o.), která používá pro přenos dat 256 SSL šifrování. Platební brána nabízí možnost uložení údajů o platební kartě (její číslo, datum expirace a třímístný ověřovací kódu) a zapamatování si karty pro budoucí transakce. Provozovatel není v takovém případě správcem údajů o platební kartě, nemá k nim přístup a neodpovídá za jejich případné zneužití.

Jak zpracováváme vaše osobní údaje

1.   Společnost je v postavení správce osobních údajů.

2.   Při poskytování služeb nám pomáhají následující zpracovatelé, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Souhlasíte, že jim můžeme předávat Vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů stejně jako souhlasíte, že můžeme předat Vaše osobní údaje i dalším zpracovatelům, bude-li to nezbytné pro naplnění výše uvedených účelů:

                   a)         Úložiště Heroku společnosti Salesforce.com, Inc., která splňují podmínky EU-U.S. Privacy Shield.

                   b)         Úložiště Amazon Storage poskytována Amazon Web Services, Inc., která splňují podmínky EU-U.S. Privacy Shield.

Další ustanovení o ochraně osobních údajů

1.   V případě podezření ze zneužití osobních údajů společnost i uživatelé vynaloží maximální úsilí a přijmou taková opatření, aby se zamezilo vzniku rizika zneužití osobních údajů.

2.   Společnost nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů.

3.   Zpracovatelé, které společnost pověří zpracováváním, vždy musí splňovat vysoký standard ochrany a budou vždy nakládat s údaji v mezích těchto zásad.

4.   Prostřednictvím našich webových stránek mohou být na vaše zařízení ukládány cookies v souladu s našimi Zásadami používání cookies.

5.   Po ukončení zániku důvodu pro zpracovávání údajů a/nebo uplynutí doby vymezené v úvodu těchto Zásad, osobní údaje zlikvidujeme.

6.   Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme uživatelům ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

7.   E-maily, které vám od nás budou čas od času chodit, nepovažujeme my ani vy za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.

8.   V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu vás upozorníme.

9.   Pokud vám vznikne újma v souvislosti s únikem osobních údajů či jiné skutečnosti, která vede ke vzniku újmy, poskytneme vám součinnost a právní asistenci při vymáhání náhrady po odpovědných zpracovatelích. Sami však neneseme odpovědnost za pochybení námi pověřených zpracovatelů.

10.           Potvrzujete, že nám poskytujete pravdivé a přesné osobní údaje, které se vztahují výhradně k vaší osobě. Vždy nás vyrozumějte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti.

11.           Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným i automatizovaným způsobem. Uživatelé nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 nařízení.

12.           Uživatelé mají vždy povinnost zabezpečit svůj uživatelský účet dostatečně silným heslem, které alespoň dvakrát za rok vymění za nové jedinečné heslo. Společnost neodpovídá za újmu způsobenou únikem nebo zneužitím osobních údajů, nesplní-li uživatel tuto povinnost.

Pomoc při nakládání s osobními údaji

1.      Budete-li se domnívat, že provádíme zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

                   a)         nás vždy požádat o vysvětlení e-mailem na adresu [email protected]

                   b)         vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu [email protected]

                    c)         požadovat e-mailem na adrese [email protected], abychom vám poskytli informaci o rozsahu či způsobu zpracování vašich osobních údajů, a my vám takové informace v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní) poskytneme

2.      Také máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

3.      Pro zrušení účtu a výmaz osobních údajů kontaktujte uživatelskou podporu na [email protected]

Závěrečná ustanovení

1.      Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

2.      Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 4. 6. 2021.