INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Hlídačky.cz s.r.o., IČO: 01756117, se sídlem Americká 362/11, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále také jako „my“) hlídá, aby se s osobními údaji všech osob nakládalo v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s našimi zásadami. Protože jednou z nejdůležitějších zásad, na které si zakládáme, je transparentnost, popisujeme v těchto informacích o zpracování, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, proč tak činíme, komu Vaše osobní údaje předáváme, jaká máte vůči nám práva a jak je můžete vykonat.

Provozujeme platformu Hlídačky.sk (dále také jako „Platforma“), která je dostupná na webové adrese https://www.hlidacky.sk/, prostřednictvím mobilní aplikace na App Store a Google Play a v určitém rozsahu také na sociálních sítích. Prostřednictvím Platformy zpracováváme osobní údaje uživatelů Platformy, kterými mohou být rodiny a domácnosti, objednatelé služeb, osoby poskytující služby a osoby, kterých se služby týkají. Zároveň může docházet také ke zpracování osobních údajů návštěvníků Platformy. Na Platformě jsou nabízeny služby spojené s hlídáním dětí, úklidem domácnosti, opatrováním mazlíčků, péčí o seniory.

 1. OBSAH

V tomto dokumentu Vám postupně vysvětlíme a popíšeme:

Informace o užívání cookies a obdobných technologií jsou obsaženy v samostatných Zásadách o zpracování cookies.

 1. SUBJEKTY ÚDAJŮ

Naše Platforma slouží jako místo, na kterém se mohou potkávat osoby, které na Platformě nabízejí své služby (dále také jako „Poskytovatelé služeb“) a osoby poptávající tyto služby (dále také jako „Objednatelé“).

Naši Platformu mohou navštěvovat také osoby, které zatím nejsou registrovány a pouze si Platformu prohlíží (dále tyto osoby, spolu s Poskytovateli služeb a Objednateli, také jako „Návštěvníci“).

Pro fungování Platformy a možnost poptávání konkrétních služeb je dále v řadě případů nutné zpracovávat údaje osob, o které je v rámci služeb pečováno (dále také jako „Opatrované osoby“).

 1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Zpracování Vašich osobních údajů lze rozdělit do několika základních oblastí, podle toho, z jaké pozice Platformu využíváte. Rozsahy zpracovávaných osobních údajů se budou lišit – ať už jste Poskytovatel služeb, Objednatel, Opatrovaná osoba nebo Návštěvník.

Námi zpracovávané údaje jsme pro přehlednost rozdělili do několika kategorií, na které se v tomto dokumentu dále odkazujeme:

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování. Například v rámci verifikace a využití Verifikačních údajů probíhá tato verifikace za využití konkrétních osob, které kontrolu provádějí.

 1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje uvedené v části C zpracováváme účely uvedené v této části.

V první části této kapitoly popisujeme zpracování Vašich údajů související s poskytováním služeb Poskytovatelů služeb. Ve druhé části dále popisujeme zpracování související  s technickým fungováním Platformy, jakož i analýzy takového fungování a propagace Platformy.

Zpracování související s poskytováním služeb

 1. Umožnění využívání Platformy pro Poskytovatele služeb

Pokud jste Poskytovatel služeb, tak Vaše osobní údaje zpracováváme zejména proto, abychom Vám vytvořili uživatelský profil v Platformě, umožnili Vám propojení se zákazníky, kteří poptávají Vaše služby, umožnili komunikaci s těmito zákazníky, umožnili využívat zakoupené členství (dobrovolné) a v případě poskytovaných služeb Vašim zákazníkům pomohli při řešení pojistných událostí. V rámci tohoto účelu Vám také můžeme zasílat e-mailové zprávy související s Vašim uživatelským účtem na Platformě (změna hesla, technické změny, aktualizace podmínek apod.).

Za tímto účelem zpracováváme Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Platební údaje, Profilové údaje v Platformě, Údaje získané z užívání Platformy, Údaje o komunikaci a Údaje o užití Platformy.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž v této souvislosti poskytnout parterům, kteří zajišťují provedení platby, a také dalším uživatelům, kteří přes Platformu využívají Vašich služeb.

Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy mezi Vámi a námi a nezbytnost učinit kroky na Vaši žádost před uzavřením smlouvy nebo v případě, kdy nejste přímo stranou této smlouvy, náš oprávněný zájem na plnění jakékoli uzavřené smlouvy. Registrací v Platformě totiž vzniká mezi Vámi a námi smluvní vztah, ze kterého nám i Vám plynou práva a povinnosti.

Údaje jsou zpracovány po dobu uzavřené smlouvy a dále po dobu nezbytnou pro plnění povinností z takové smlouvy, nebo do uplynutí 3 let od získání údajů, pokud k uzavření smlouvy nedošlo.

Specifickou oblastí při zpracování Vašich osobních údajů jsou Verifikační údaje. Tyto údaje zpracováváme zejména proto, abychom si Vás jako Poskytovatele služeb ověřili. Naše Platforma nabízí několik úrovní ověření, přičemž podle zvolené úrovně bude docházet ke zpracování Verifikačních údajů. K ověření Verifikačních údajů může dojít jak pouhým nahlédnutím na tyto údaje, tak i konkrétním výpisem, či skenem. Ve vyžadovaných případech (sken občanského průkazu/pasu, výpis z rejstříku trestů, výpis zdravotních údajů) budeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze s Vaším souhlasem. Ve všech případech však souvisí zpracování s plněním smlouvy mezi Vámi a námi.

Údaje jsou i v tomto případě zpracovány po dobu uzavřené smlouvy (existence uživatelského účtu) a dále po dobu nezbytnou pro plnění povinností z takové smlouvy, nebo do uplynutí 3 let od získání údajů, pokud k uzavření smlouvy nedošlo.

 1. Umožnění využívání Platformy pro Objednatele

Pokud jste Objednatelem, budeme zpracovávat Vaše údaje za účelem vytvoření profilového účtu v Platformě, předání Vašich údajů Poskytovatelům služeb, které poptáváte, zajištění komunikace mezi Vámi a Poskytovateli služeb, zpřístupnění využívání členství (pokud jej uhradíte), řešení pojistných událostí. V rámci tohoto účelu Vám také můžeme zasílat e-mailové zprávy související s Vašim uživatelským účtem na Platformě (změna hesla, technické změny, aktualizace podmínek apod.).

Za tímto účelem zpracováváme Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Platební údaje, Profilové údaje v Platformě, Údaje získané z užívání Platformy Údaje o komunikaci a Údaje o užití Platformy.

Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy mezi Vámi a námi a nezbytnost učinit kroky na Vaši žádost před uzavřením smlouvy. Registrací v Platformě totiž vzniká mezi Vámi a námi smluvní vztah, ze kterého nám i Vám plynou práva a povinnosti.

Údaje jsou i v tomto případě zpracovány po dobu uzavřené smlouvy (existence uživatelského účtu) a dále po dobu nezbytnou pro plnění povinností z takové smlouvy, nebo do uplynutí 3 let od získání údajů, pokud k uzavření smlouvy nedošlo.

 1. Reference a hodnocení

Naše Platforma nabízí možnost Objednatelům zveřejňovat recenze u jednotlivých Poskytovatelů služeb, a to za účelem zajištění větší transparentnosti a informovanosti všech uživatelů. Poskytovatel služeb je pak oprávněn na takovou recenzi odpovědět a zanechat u zveřejněné recenze své vlastní doplňující informace.

Pokud tak jste Poskytovatel služeb, Objednatel či Opatrovaná osoba, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, konkrétně  Informace spojené s recenzemi a hodnocením, které se k Vám vztahují.

Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem, který spočívá v zajištění informovanosti a transparentnosti Platformy a zkvalitnění nabízených služeb přes Platformu.

Údaje budou zpracovávány po dobu existence uživatelského účtu Poskytovatele služeb v Platformě, případně do doby, po kterou bude chtít osoba, jenž recenzi udělila, recenzi ponechat.

 1. Propagace Platformy a nabízených služeb

Pro fungování Platformy je důležitá propagace nabízených služeb, a to jak našich (v souvislosti s Platformou) tak služeb Poskytovatelů služeb.

Pokud tak jste Poskytovatel služeb či Objednatel, zpracováváme Vaše osobní údaje také pro účely propagace Platformy a dalších nabízených služeb.

V rámci tohoto účelu Vám také můžeme zasílat obchodní sdělení, tedy nabídku konkrétních našich služeb, sdělení podporující naši značku, žádost o hodnocení, výzvu k dokončení určité akce apod. Naše obchodní sdělení můžeme rozdělit do dvou základních kategorií:

 1. Marketingová sdělení související s Platformou. Tato sdělení Vás vyzývají, abyste provedli v Platformě určitou akci, kterou po Vás chceme. Příkladem může být například dokončení vyplnění uživatelského profilu, odpověď na zprávu, vytvoření rezervace, dokončení nabídky apod.
 2. Newslettery. V případě, že se přihlásíte k odběru newsletterů, zařadíme Vás do našeho newsletter listu.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Profilové údaje v Platformě (zejména fotografie), Údaje získané z užívání Platformy a Údaje o užití Platformy.

Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem spočívající v zajištění ekonomického fungování Platformy, propagaci našich služeb a Platformy. V případě, že by se mělo jednat o propagaci Vás v marketingových materiálech či na jiných platformách, vyžádáme si Váš souhlas. Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání Vašeho uživatelského účtu v Platformě, případně po dobu, dokud nám neodvoláte zasílání newsletterů.

 1. Ochrana práv a nároků při poskytování Platformy a jednotlivých služeb přes Platformu

Při užívání Platformy dochází mezi uživateli k uzavírání samostatných právních vztahů. Také prostřednictvím Platformy plníme naše povinnosti a hájíme naše práva. Ač se snažíme těmto situacím předcházet, v průběhu využívání Platformy může dojít z Vaší strany ke vznášení různých nároků, žádostí apod.

Pokud tak jste Poskytovatel služeb, Objednatel či Opatrovaná osoba, zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom hájili naše práva, řešili případné nároky vznášené z Vaší strany, ze strany třetích osob apod.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Platební údaje, Verifikační údaje, Profilové údaje v Platformě, Údaje získané z užívání Platformy, Informace spojené s recenzemi a hodnocením, Údaje o komunikaci a Údaje o užití Platformy.

Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem na vedení interní evidence, statistiky a ochraně našich práv a nároků. Údaje jsou zpracovávány maximálně do uplynutí 16 let od ukončení uzavřené smlouvy (popř. v případě zahájení sporu i déle), nebo po dobu 5 let od sběru osobních údajů, pokud k uzavření smlouvy nedošlo.

 1. Plnění právních povinností

Pokud jste Poskytovatel služeb, Objednatel či Opatrovaná osoba, můžeme také zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom splnili naše právní povinnosti, zejména v oblasti účetní a daňové. Současně potřebujeme být připraveni poskytovat součinnost státním orgánům, pokud k tomuto budeme povinni podle zákona.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Platební údaje, Verifikační údaje, Profilové údaje v Platformě, Informace spojené s recenzemi a hodnocením, Údaje o komunikaci a Údaje o užití Platformy.

Kromě výše uvedených osobních údajů budeme zpracovávat také vaše identifikační údaje, informace o tržbách, další informace vyžadované § 14zz a násl. zákona č. 164/2013 Sb. Těmito informacemi plníme naši zákonnou povinnost stanovenou v § 14zzd zákona č. 164/2013 Sb. a Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let (která je vyžadována zákonem). Tyto osobní údaje mohou být rovněž předány příslušnému finančnímu úřadu, neboť nám to ukládá zákon.

Právním základem pro toto zpracování je plnění našich právních povinností. Údaje jsou zpracovány po dobu stanovenou právními předpisy.

 1. Vedlejší zpracování pro poskytnutí služby

Pokud jste Opatrovaná osoba, budeme při poskytování Platformy zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom umožnili komunikaci mezi Poskytovatelem služeb a Objednatelem a mohli v Platformě uvádět reference.

Za tímto účelem budeme zpracovávat Identifikační údaje, Kontaktní údaje, případě jakékoliv další údaje, které budou ze strany uživatelů Platformy sdíleny s dalšími osobami.

Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem na zprostředkování komunikace a referencí mezi Vámi a dalšími subjekty v rámci Platformy. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání uživatelského účtu osoby, který tyto údaje sdílela, v Platformě, případně po dobu potřebnou pro ochranu našich práv a nároků.

Zpracování související s užitím Platformy

 1. Provoz Platformy a její bezpečnost (nezbytnost)

Pokud jste Návštěvník, zpracováváme Vaše osobní údaje pro provoz Platformy a její bezpečnost, tj. pro prezentaci informací v Platformě, vnitřní fungování Platformy, Vaši identifikaci jako uživatele při prohlížení Platformy a jejích opakovaných návštěvách, pro kontrolu duplicitních registrací do Platformy a dále pro zajišťování Vaší bezpečnosti.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše Údaje o užití Platformy a Údaje z cookies.

Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem na řádném fungování a bezpečném provozu Platformy. Údaje jsou zpracovávány zpravidla po dobu Vašeho využívání Platformy, nanejvýše po dobu 10 let od jejich získání.

 1. Statistické měření užití Platformy (statistika)

Pokud jste Návštěvník, zpracováváme Vaše osobní údaje pro získání statistických údajů o tom, jak používáte a procházíte naši Platformu a které části Platformy nejčastěji navštěvujete.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše Údaje o užití Platformy, a to na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění aktuálních informací o funkčnosti Platformy. Osobní údaje jsou zpracovávány do uplynutí nanejvýše 1 roku od Vaší návštěvy Platformy.

S Vaším souhlasem dále za tímto účelem můžeme zpracovávat Údaje z cookies, které nám usnadňují sbírat statistické údaje o Vašem užívání Platformy, kdy při tomto mohou být Vaše osobní údaje rovněž předávány třetím stranám. Právním základem pro zpracování je zde tak Váš souhlas. Osobní údaje jsou zpracovávány do odvolání Vašeho souhlasu, ale v každém případě nejvýše po do uplynutí 1 roku od Vaší návštěvy Platformy.

 1. Analýza návštěvnosti Platformy (analytika)

Pokud jste Návštěvník, zpracováváme Vaše osobní údaje pro porozumění způsobu, jakým návštěvníci užívají naši Platformu. V rámci tohoto účelu tak můžeme monitorovat návštěvnost Platformy, optimalizovat ji a obecně učinit návštěvu Platformy plynulejší a uživatelsky přívětivější.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše Údaje o užití Platformy, a to na základě našeho oprávněného zájmu na získání informací o užití Platformy pro její další vývoj. Osobní údaje jsou zpracovávány do uplynutí nanejvýše 1 rok od Vaší návštěvy Platformy.

S Vaším souhlasem dále za tímto účelem můžeme zpracovávat Údaje z cookies, které nám usnadňují učinit podrobnější analýzy návštěv Platformy (analytické cookies), kdy při tomto mohou být Vaše osobní údaje rovněž předávány třetím stranám. Právním základem pro zpracování je zde tak Váš souhlas.

 1. Podpora a propagace na webu (marketing)

Pokud jste Návštěvník, zpracováváme Vaše osobní údaje pro získání informací o Vašich osobních preferencí a pro zobrazení relevantní reklamy. V rámci tohoto účelu tak můžeme podporovat a nabízet produkty a služby a ukazovat Vám marketingovou komunikaci vztahující se k produktům a službám, o které jste se zajímali, a propagovat naši značku online.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše Údaje o užití Platformy, a to na základě našeho oprávněného zájmu na podpoře a prodeji našich produktů a služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány do uplynutí nanejvýše 1 roku od Vaší návštěvy Platformy.

S Vaším souhlasem dále za tímto účelem můžeme zpracovávat Údaje z cookies, které nám usnadňují umožňují Vás lépe poznat a lépe cílit reklamy (analytické cookies), kdy při tomto mohou být Vaše osobní údaje rovněž předávány třetím stranám. Právním základem pro zpracování je zde tak Váš souhlas, který jste udělili přes cookies lištu. Osobní údaje jsou zpracovávány do odvolání Vašeho souhlasu, ale v každém případě nejvýše do uplynutí 1 roku od Vaší návštěvy Platformy.

 1. SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Výše uvedené účely jsme určili my jako správci osobních údajů. Vždy volíme takové prostředky, abychom řádně zpracovávali Vaše osobní údaje. Vzhledem k náročnosti provozu Platformy a zajištění její bezpečnosti využíváme služeb třetích stran, které nám s poskytováním našich služeb pomáhají. Tyto třetí strany se obecně nazývají jako tzv. příjemci osobních údajů. A s těmi můžeme sdílet Vaše osobní údaje.

Nejčastěji tito příjemci vystupují jako naši zpracovatelé osobních údajů a budou zpracovávat osobní údaje pouze pro nás, v rámci našich účelů zpracování uvedených výše. Jedná se o následující subjekty:

Vaše osobní údaje mohou být rovněž sdíleny s dalšími osobami, jako například se sociálními či reklamními sítěmi, pokud jsme získali Váš souhlas pro takové sdílení.

Kromě toho mohou být data sdílena také s dalšími správci, kteří následně určují vlastní účely a prostředky zpracování a my si s nimi jen navzájem sdílíme některé informace pro účely poskytování našich služeb. Konkrétně se jedná o:

Vedle tohoto můžeme v rámci účelu „Plnění právních povinností“ sdílet Vaše osobní údaje s určitými třetími stranami v postavení správců údajů, pokud jsme k tomuto povinni na základě příslušné legislativy (zejména orgány správy, policejní orgány a soudní orgány). Stejně tak můžeme být povinni sdílet Vaše údaje s osobami, které namítají, že byly poškozeny Vaším jednáním.  

Pokud sdílíme Vaše osobní údaji se správci a zpracovateli ve třetích zemích (mimo EHP), činíme tak jen v případě, kdy je zde rozhodnutí Evropské komise, že určitá země mimo EHP zajišťuje dostatečnou úroveň ochrany údajů, včetně případů, kdy správci či zpracovatelé přijali dodatečná opatření ochrany údajů, například Závazná podniková pravidla (BCR) nebo Standardní smluvní doložky (SCC).

 1. VAŠE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ A MOŽNOST JEJICH VÝKONU

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva uvedená v následujících odstavcích. Máte právo (i) požadovat přístup k Vašim osobním údajům; (ii) odvolat Váš souhlas; (iii) požadovat opravu Vašich osobních údajů; (iv) požadovat výmaz Vašich osobních údajů; (v) požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů; (vi) požadovat přenositelnost Vašich osobních údajů; nebo (vii) uplatnit námitku proti zpracování Vašich osobních údajů nebo (viii) podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu.

Ve všech otázkách souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať už se jedná o otázku, výkon práv, zaslání stížnosti k našim rukám apod. se můžete obracet na adresu privacy@hlidacky.sk.

Vaše žádost bude zpracována bez zbytečného odkladu, nanejvýše do ve lhůtě 1 měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další 2 měsíce. Vždy Vás samozřejmě informujeme o jakémkoli takovém prodloužení a jeho důvodu.

Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, jak je popsáno níže.

 1. Právo na přístup

Máte právo získat od nás potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje či nikoli.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte současně právo požadovat přístup k informacím o účelu a rozsahu zpracování, příjemcích údajů, době zpracování, právu na opravu, výmaz, omezení zpracování a podání námitky proti zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu a o zdrojích osobních údajů (tyto informace již jsou uvedeny v tomto dokumentu).

Stejně tak nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. První kopii poskytujeme bezplatně, další již mohou být zpoplatněny. Rozsah poskytnutých údajů může být omezen tak, aby nedošlo k zásahu do práv a svobod jiných osob.

 1. Právo odvolat souhlas

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu však nemá vliv na oprávněnost zpracování před udělením takového souhlasu, a nepovede ani k ukončení zpracování osobních údajů, které již byly anonymizovány.

 1. Právo na opravu

Máte právo požadovat od nás opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají. Podle účelu zpracování můžete mít také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 1. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:

Toto právo však nemůžete uplatnit v případě, kdy je zpracování potřebné pro splnění našich právních povinností či nám svěřených úkolů ve veřejném zájmu nebo pro určení, výkon či obhajobu právních nároků.

 1. Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:

 1. Právo na přenositelnost

Máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo pro splnění smlouvy. Tyto údaje předáme v běžně používaném a strojově čitelném formátu Vám či Vámi určenému správci, pokud to je technicky proveditelné. Rozsah poskytnutých údajů může být omezen tak, aby nedošlo k zásahu do práv a svobod jiných osob.  

 1. Právo na námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše údaje přestaneme zpracovávat, pokud neexistují další převažující důvody pro zpracování či pokud není zpracování potřebné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, popř. pokud vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu.

 1. PRÁVO PODAT STÍŽNOST

Vedle možnosti uplatnění práv u naší společnosti také můžete podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 1. ZMĚNY TĚCHTO INFORMACÍ O ZPRACOVÁNÍ

Jsme oprávněni tyto informace o zpracování čas od času měnit, proto je prosím pravidelně kontrolujte. Jakékoli změny tohoto dokumentu zveřejníme na našem webu.