VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A DEFINICE
 1. My. Zájmena s velkými písmeny „My“, „Nás“ a „Naše“ označují společnost Hlídačky.cz s.r.o., se sídlem na adrese Americká 362/11, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 01756117, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 211327. Osoby tvořící s Námi podnikatelské seskupení, jako je společnost Hlídačky.cz Care Services s.r.o. nebo jiné vlivné nebo ovlivněné, ovládající nebo ovládané osoby nebo osoby jednající ve shodě nebo tvořící s Námi koncern pak nazýváme „Přidružené osoby“.
 2. Podmínky. Přečtěte si prosím pečlivě tyto všeobecné obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů dostupné na https://www.hlidacky.sk/top/privacy_policy (společně dále také „Podmínky“), jakož také ostatní dokumenty, na které se zde odkazujeme, například webové stránky popisující funkce, systémové požadavky nebo pokyny pro užívání.
 3. Zákaz agentur. Je zakázáno registrovat se a používat Platformu jako agentura podnikající v poskytování služeb nabízených na Platformě (například hlídání dětí/úklidu/mazlíčcích/péčí o seniory), zejména za účelem nabízení svých služeb, hledání hlídačky pro své klienty nebo jejího upisování do svých databází. Tyto účty budou bez náhrady blokovány.
 1. NAŠE PLATFORMA
 1. Platforma. Na adrese www.hlidacky.sk provozujeme platformu, na které mohou uživatelé nabízet své služby (například hlídání dětí, péče o seniory, úklid domácnosti nebo opatrování mazlíčků), tak aby je mohli ostatní uživatelé vyhledávat, srovnávat a rezervovat (dále také „Platforma“).
 2. Smluvní vztahy. Když si rezervujete jakoukoliv uživatelskou službu, uzavíráte smlouvu o jejím poskytnutí přímo s tímto uživatelem (například hlídačka dětí, uživatel nabízející úklid, opatrování mazlíčků či pečovatel o seniory). To platí i v opačném případě když službu poskytujete uživateli, který si Vás našel na Platformě. My nejsme smluvní stranou v rámci smlouvy mezi vámi a uživatelem. Nejsme zaměstnavatelem a agenturou práce. Za správnou identifikaci vzniklého právního vztahu mezi uživateli a za splnění všech povinností, které právní předpisy s takovým vztahem spojují, jsou odpovědní výhradně sami dotčení uživatelé. My řádné plnění právních povinnosti uživatelů nijak nekontrolujeme ani nehlídáme.
 3. Povaha Našich služeb. Naše služby spočívají v tom, že poskytujeme prostor pro komunikaci s ostatními uživateli. A když si služby uživatelů rezervujete, tak předáme druhému uživateli údaje o rezervaci. My ani naše Platforma ale nepropagujeme žádné uživatele ani jejich služby. Poskytujeme a neseme odpovědnost pouze za Platformu, nikoli za samotnou službu, kterou si můžete prostřednictvím Platformy rezervovat.
 4. Doporučení. Stupně ověření uvedené na Platformě nezaručují spolehlivost či důvěryhodnost hlídačky a v žádném případě neznamenají, že byste neměli být obezřetní a sami prověřit totožnost, bezúhonnost a reference hlídačky. Doporučujeme vždy dodržovat základní zásady, které jsou zveřejněny na https://www.hlidacky.sk/prve-opatrovanie-na-co-si-dat-pozor a https://www.hlidacky.sk/centrum-pomoci/pohovor-s-hlidackou. Stupně ověření poskytují informaci o tom, jakým procesem konkrétní hlídačka prošla a jakým způsobem jsme ověřili údaje, které o sobě uvádí v profilu. Používáme tyto metody ověření https://www.hlidacky.sk/centrum-pomoci/stupne-overenia.
 5. Odpovědnost. Výhradní odpovědnost za uživatelské služby nese uživatel, který je nabízí. To znamená, že veškeré případné nedostatky, „reklamace“ a jiné nároky, které vám ve spojení s uživatelskými službami mohou vznikat, se uplatňují výhradně u jednotlivých uživatelů, kteří tyto služby poskytují. Je na Vás, abyste si ověřili, zda jsou služby poskytnuté jiným uživatelem v odpovídající kvalitě a zda jsou uživatelé vhodnými a důvěryhodnými osobami pro poskytování služeb. Uživatelský profil může napomoci ke zvýšení důvěryhodnosti, není však vyčerpávajícím zdrojem zaručených informací o uživatelích. Neneseme odpovědnost za vady uživatelských služeb, neplacení ani za následky protiprávního jednání uživatelů.
 1. PŘÍSTUP K PLATFORMĚ
 1. Uživatelský účet. Abyste mohli užívat všechny funkce Platformy, musíte být plnoletí a vytvořit si uživatelský účet. Při vytváření účtu musíte uvést správně a pravdivě všechny vyžadované údaje, na jejich správnost a pravdivost se totiž budeme spoléhat. Pokud dojde k jejich změně, aktualizujte je prosím bez zbytečného odkladu. Nezapomeňte také na to, abyste přístupové údaje k uživatelskému účtu uchovávali v tajnosti a chránili před zneužitím ze strany třetích osob. Pokud byste nabyli podezření, že přístupové údaje k Vašemu uživatelskému účtu byly odcizeny nebo zneužity, okamžitě zakročte a přístupové údaje změňte.
 2. Výhrada práv. K užívání Platformy od Nás získáváte nevýhradní oprávnění, které je omezeno výhradně pro vaše interní použití v souladu s Podmínkami. Neudělujeme vám žádnou licenci ani jiné právo duševního vlastnictví k software ani jiným dílům, které jsou součástí Platformy. Veškerá práva k takovému software náleží a zůstanou náležet pouze Nám. Použití aplikací či jakéhokoliv jiného softwaru třetí strany (např. GoPay) se řídí licenční smlouvou, resp. obchodními podmínkami této třetí strany. Nezískáváte žádná práva ani licence, kromě těch, které jsou výslovně uvedeny v tomto odstavci. Okamžikem vytvoření jakýchkoliv dat souvisejících s vaším užíváním Platformy, včetně statistických a výkonnostních informací souvisejících s provozem Platformy, Nám postupujete veškerá práva vztahující se k takovým datům.
 3. Dostupnost. Dostupnost a správné fungování Platformy závisí na více faktorech, z nichž některé nedokážeme ovlivnit. Proto jsme se dohodli, že Platforma může být nedostupná a přístup k jejímu užívání může ztížen aniž by to bylo považováno za závadu nebo jiné vadné plnění na Naší straně. Neneseme odpovědnost za výpadky Platformy, její zhoršenou dostupnost ani za ztrátu nebo poškození vašich dat.
 4. Změny. Vyhrazujeme si právo provádět změny Platformy, digitálního obsahu a služeb digitálního obsahu, které považujeme za nezbytné nebo užitečné pro zvýšení její kvality, efektivity či výkonu nebo pro dosažení souladu s platnými právními předpisy.
 5. Znepřístupnění. Nad rámec případů popsaných v těchto podmínkách Vám můžeme přístup k Platformě zrušit nebo pozastavit bez další odpovědnosti, pokud:
 1. obdržíme příkaz soudu nebo orgánu veřejné moci, který Nám ukládá tak učinit,
 2. porušujete tyto podmínky, užíváte Platformu k účelu, který nepovolujeme, nebo se podílíte na podvodných nebo protiprávních činnostech,
 3. nezplatíte dohodnutou cenu. Vyhrazujeme si právo okamžitě a bez předchozího upozornění pozastavit přístup k Platformě a/nebo digitální službě v případě, že obdržíme oznámení o chargebacku (jak je definován níže). Kontaktování vaší banky nebo poskytovatele kreditní/debetní karty a odmítnutí, zrušení nebo napadení stržení jakékoli částky splatné v souvislosti s vaším užíváním Platformy a/nebo digitální služby ("Chargeback") bude považováno za porušení vašich platebních povinností. Vyhrazujeme si rovněž právo zpochybnit jakýkoli přijatý Chargeback. Můžeme podniknout přiměřené kroky k omezení vašeho budoucího přístupu k Platformě, pokud se domníváme, že jste o Chargeback požádali se zlým úmyslem.
 1. UŽIVATELSKÝ OBSAH
 1. Uživatelský obsah. Na Platformu můžete nahrávat nabídky a poptávky služeb, fotky, texty a jiné informace, které představují váš uživatelský obsah. Za uživatelský obsah odpovídáte vy. Nahráním uživatelského obsahu na Platformu prohlašujete, že jste oprávněni takto učinit, že Nám můžete poskytnout licence dle následujících odstavců a že nahráním, zveřejněním ani následným užitím obsahu nedojde k porušení práv třetích osob ani právních předpisů.
 2. Naše role. K uživatelskému obsahu přistupujeme pasivně a neutrálně. To znamená, že ho obecně nemonitorujeme ani aktivně nevyhledáváme skutečnosti nebo okolnosti, které by nasvědčovaly jeho protiprávnosti. Z vlastního podnětu můžeme provést dobrovolná vyšetřování či přijmout jiná opatření, jejichž cílem je odhalit, určit a odstranit nezákonný obsah či k němu znemožnit přístup. Můžeme také přijmout nezbytná opatření k zajištění souladu s požadavky právních předpisů nebo příkazy správních orgánů. Za protiprávnost, přesnost ani pravdivost uživatelského obsahu ale neneseme odpovědnost.
 3. Zásady pro obsah. Nesmíte do Platformy nahrávat nebo jejím prostřednictvím jinak šířit obsah, který je protiprávní, porušuje práva třetích stran, nebo je v rozporu s Podmínkami. Zejména nesmíte:
 1. šířit obsah, který by mohl být považován za nevyžádanou, nevhodnou nebo obtěžující reklamu, zejména nebudete nabízet produkty nebo služby, které nesouvisejí s účelem Platformy,
 2. šířit obsah porušující práva duševního vlastnictví, osobnostní práva, nerespektující důstojnost nebo navozující pocit nebezpečí (například vyjadřování, které někoho ohrožuje, může ho zastrašit, vyloučit nebo umlčet), nebo
 3. v rámci inzerce zveřejňovat svoji přesnou adresu bydliště, datum narození nebo jiný osobní údaj, s výjimkou kontaktních údajů jako je telefonní číslo a e-mailová adresa, které můžete uvádět výlučně na místě na to určeném.
 1. Oznámení. Přijímáme veškerá oznámení obsahující informace o výskytu obsahu v rámci Platformy, který považujete za nezákonný. Oznámení Nám můžete zaslat na e-mailovou adresu info@hlidacky.sk. Oznámení musí obsahovat alespoň tyto informace:
 1. dostatečně podložené vysvětlení důvodů, proč tvrdíte, že dotčený obsah je nezákonný,
 2. jednoznačný údaj o přesném elektronickém umístění obsahu, například přesnou adresu URL, a v případě potřeby dodatečné informace umožňující identifikovat nezákonný obsah v závislosti na jeho typu
 3. jméno nebo název osoby podávajících oznámení a její e-mailová adresu, to neplatí, pokud oznamujete obsah, o kterém máte za to, že představuje trestný čin uvedený v článcích 3 až 7 směrnice 2011/93/EU
 4. prohlášení potvrzující, že se osoba nebo podávající oznámení se v dobré víře domnívá, že informace a tvrzení obsažené v oznámení jsou přesné a úplné.
 1. Mechanismus oznamování a přijímání opatření. Pokud oznámení obsahuje elektronické kontaktní informace osoby podávající oznámení, zašleme jí bez zbytečného odkladu potvrzení o obdržení oznámení. Bez zbytečného odkladu ji též uvědomíme o svém rozhodnutí s ohledem na informace, jichž se oznámení týká, a poskytneme jí informace o dostupných možnostech nápravy v souvislosti s tímto rozhodnutím. Pokud se dozvíme o protiprávní činnosti, nezákonném obsahu nebo obsahu neslučitelném s Podmínkami, můžeme přijmout opatření k jeho odstranění nebo ke znemožnění přístupu k němu. Případně můžeme uživateli uložit omezení spočívající v přiřazení horší pozice obsahu ve vyhledávání, pozastavení, ukončení nebo jiném omezení peněžních plateb, pozastavení nebo ukončení poskytování služby takovému uživateli nebo pozastavení nebo zrušení uživatelského účtu. V takovém případě poskytneme všem dotčeným uživatelům jasné a konkrétní odůvodnění takového omezení. Pokud ale obsah vyhodnotíme jako souladný právní předpisy a Podmínkami, můžeme také rozhodnout, že proti obsahu nezakročíme.
 2. Licence. Uživatelský obsah může být chráněn autorským právem nebo jinými právy duševního vlastnictví. Tato práva zůstávají vám a My vám je žádným způsobem nebereme. Nahráním uživatelského obsahu na Platformu Nám a Přidruženým osobám poskytujete bezplatnou, nevýhradní, územně a množstevně neomezenou licenci k jeho užívání, a to na dobu trvání majetkových práv. Uživatelský obsah můžeme užívat ke svých marketingových, propagačních a jiných materiálech, zejména jej sdílet na sociálních sítích.
 1. TRANSPARENTNOST
 1. Doporučovací systémy. Hlavní parametry používané v Našich doporučovacích systémech a případné možnosti tyto parametry měnit či ovlivňovat, popisujeme zde.
 2. Omezení služeb. Pokud se rozhodneme omezit nebo pozastavit poskytování služeb podnikatelskému uživateli, poskytneme mu nejpozději v okamžiku, kdy omezení nebo pozastavení nabude účinnosti, odůvodnění tohoto rozhodnutí. V případě ukončení poskytování všech služeb poskytneme podnikatelskému uživateli toto odůvodnění nejméně 30 dní před nabytím jeho účinnosti. To neplatí, pokud se na Nás vztahuje právní nebo regulační povinnost vyžadující, abychom ukončil poskytování služeb způsobem, který Nám tuto lhůtu pro oznámení neumožňuje dodržet, pokud tak činíme z naléhavého důvodu právních předpisů, nebo můžeme prokázat, že dotčený podnikatel opakovaně porušil Podmínky.
 3. Rozdílné zacházení. My, Přidružené osoby a Námi ovládaní podnikatelští uživatelé mohou mít přístup k osobním či jiným údajům, jež podnikatelští uživatelé nebo spotřebitelé poskytují pro účely používání Platformy. Jejich služby mohou mít zvýhodněné pořadí v doporučovacím systému nebo jiné nastavení, které uplatňujeme a které má vliv na přístup spotřebitelů ke službám nabízeným prostřednictvím Platformy jinými podnikatelskými uživateli. Tyto osoby mohou užívat Naše premiové služby se zvýhodněnými cenovými podmínkami nebo bezplatně.
 4. Změny podmínek. Podnikatelským uživatelům oznámíme jakékoli navrhované změny Podmínek na trvalém nosiči alespoň 15 dní předem. To neplatí, pokud musíme Podmínky změnit na základě právní nebo regulační povinnosti takovým způsobem, který nám neumožňuje dodržet lhůtu pro oznámení, nebo pokud tak výjimečně činíme s cílem čelit neočekávanému a bezprostředně hrozícímu nebezpečí spojenému s ochranou online zprostředkovatelských služeb, spotřebitelů či podnikatelských uživatelů před podvodem, malwarem, spamem, porušením zabezpečení údajů nebo jinými kybernetickými riziky. Dotčený podnikatel může vypovědět smlouvu písemným oznámením zaslaným na info@hlidacky.sk  před datem účinnosti změny. Výpověď nabude účinnosti do 15 dnů od obdržení oznámení.
 5. Ukončení smluvního vztahu. Podnikatelští uživatelé mohou způsobem dle předchozího odstavce vypovědět smluvní vztah s Námi i kdykoli v průběhu jeho trvání.
 1. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ
 1. Omezení užívání. Je zakázáno užívat Platformu způsobem nebo v rozsahu, jakém vám to Podmínky výslovně neumožňují. Zejména nesmíte:
 1. provádět falešné rezervace (tedy rezervace na cizí jméno nebo rezervace, u kterých nemáte v úmyslu rezervované služby využít),
 2. být neaktivní - takové uživatelské účty mažeme. Zakládáme si totiž na tom, že Naši uživatelé musí odpovídat na zprávy, plnit ověření, pravidelně aktualizovat svůj profil a udržovat ho v dobré kvalitě,
 3. provádět nepřiměřené množství hledání nebo jakoukoliv jinou činnost, která představuje zvýšenou zátěž pro Platformu, může ji poškodit, blokovat nebo narušovat (např. skriptováním),
 4. používat služby nebo software ke zjišťování cen nebo jiných informací, monitorovat, kopírovat, scrapovat/crawlovat, stahovat, reprodukovat nebo jinak používat jakoukoliv součást Platformy (včetně databází v nich obsažených) či informací z ní získaných za komerčními účely, za účelem vložení těchto údajů do jakékoli jiné databáze,
 5. obcházet nebo porušovat bezpečnostní opatření Platformy nebo Platformu používat jinak než jako oprávněný uživatel s použitím svých vlastních platných přístupových údajů,
 6. podnikat na Platformu útok, zejména do ní vkládat malware (počítačové viry, trojské koně, ransomware aj.) či jiný škodlivý kód (software nebo jiná technologie, jejímž účelem nebo účinkem je umožnit neoprávněný přístup k počítači, softwaru, nebo síti nebo je narušit či jinak poškodit nebo zabránit jinému uživateli v přístupu k Platformě nebo v jejím užívání), měnit, blokovat nebo obcházet jakýkoliv proces zabudovaný v Platformě,
 7. zveřejnit jakékoliv nepravdivé informace o Platformě, jakož také pravdivé informace, které jsou vzhledem k okolnostem zveřejnění zavádějící,
 8. způsobovat jakékoliv jiné nepříjemnosti nebo škody uživatelům nebo se k nim chovat se k nim nepatřičným způsobem,
 9. užívat Platformu pro účely konkurenční analýzy služeb, vývoje, poskytování nebo používání konkurenční služby nebo produktu nebo pro jakýkoli jiný účel, který je vůči Nám nebo Přidruženým osobám konkurenční,
 10. jinak užívat Platformu způsobem nebo za účelem, který porušuje práva duševního vlastnictví, jiná práva třetích stran nebo právní předpisy.
 1. Vaše odpovědnost. Nesete výhradní odpovědnost za:
 1. legálnost zpracování dat, které od vás obdržíme prostřednictvím Platformy. Zejména odpovídáte za to, že jste oprávněni Nám předat vaše data a že jejich užíváním a zpracováním z Naší strany nedojde k porušení práv třetích osob, zejména práv duševního vlastnictví nebo práv na ochranu soukromí nebo povinností stanovených právními předpisy ani právních předpisů. Jste povinni informovat osoby, jejichž osobní a jiné údaje Nám předáte, o takovém předání údajů Nám jakožto zpracovateli, případně získat souhlas s takovým předáním osobních údajů, pokud je to nezbytné,
 2. vaše přístupové údaje, zejména za jejich používání a ochranu před neoprávněným použitím,
 3. vaše systémy, zejména počítače, software a síť, ať už jsou provozovány vámi nebo prostřednictvím služeb třetích stran, a za to, že splňují požadavky uvedené v dokumentaci Platformy,
 4. veškerý přístup k Platformě a jejímu užívání prostřednictvím vašich systémů nebo přístupových údajů, včetně všech výsledků získaných z takového přístupu nebo používání a všech závěrů, rozhodnutí a činností na jejich základě.
 1. NAŠE DIGITÁLNÍ SLUŽBY
 1. Digitální služby. Na Platformě si můžete zakoupit digitální služby. Ty mohou spočívat například v předplatném spojeným se zpřístupněním rozšířených funkcí Platformy, topování inzerátů, zakoupení kurzů nebo dárkových poukazů. Informace o přesném rozsahu digitálních služeb jsou uvedeny přímo v Platformě. Takové informace jsou ale pouze informativního charakteru, neznamenají tedy, že bychom vám jejich uváděním učinili nabídku jejich poskytování a nejsme povinni vám digitální služby poskytovat.
 2. Objednávka. Pokud je tato možnost v Platformě dostupná, můžete si digitální služby objednat vyplněním a odesláním příslušného formuláře v Platformě. V průběhu tvorby návrhu objednávky můžete až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku příslušného tlačítka objednávku vytvoříte a všechny vyplněné informace budou odeslány přímo Nám. Objednávku vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na vaši e-mailovou adresu. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením objednávky z naší strany dochází k uzavření smlouvy o poskytování digitální služby mezi Námi a vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni objednávky tvoří nedílnou součást této smlouvy. Možnost objednání digitálních služeb můžeme  kdykoliv vypnout a digitální služby tak přestat nabízet, nemusíte se ale bát, v takovém případě vám již zakoupené předplatné nezrušíme, doběhne podle stávajících podmínek.
 3. Objednávka zavazující k platbě. Objednání digitálních služeb vás zavazuje k platbě ceny. To znamená, že objednáním digitálních služeb souhlasíte s tím, že cenu za digitální služby zaplatíte. Platby za digitální služby přijímáme prostřednictvím platební brány nebo převodem. Berte prosím na vědomí, že provádění plateb prostřednictvím platební brány podléhá samostatným podmínkám jejího poskytovatele.
 4. Cena. Digitální služby vám zpřístupníme po zaplacení ceny, aktuální ceník digitálních služeb najdete přímo v Platformě. Individuálně se ale můžeme dohodnout, že Vám poskytneme digitální služby zdarma, za nižší ceny nebo na základě voucheru. Ceny jsou uvedeny včetně DPH, kterou vám účtujeme v souladu s právními předpisy a vy se ji zavazujete zaplatit. Faktury Vám budeme zasílat elektronicky na vaši e-mailovou adresu. Ceny můžeme průběžně měnit. Nové ceny budou uvedeny přímo v Platformě a uplatní se s okamžitým účinkem, nové ceny předplatného se však uplatní nejdříve pro další předplatné období.
 5. Zahájení předplatného. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od dne jejího uzavření. Lhůta k odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od smlouvy odstupujete. Zaplacením ceny za poskytování digitálních služeb Nás ale výslovně žádáte o to, abychom vám digitální služby zpřístupnili ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od poskytování digitálních služeb, ihned po potvrzení vaší objednávky. Berete na vědomí, že v takovém případě nebudete mít právo na odstoupení od smlouvy, pokud již digitální služby byla v plném rozsahu poskytnuta, resp. v případě jejího poskytnutí v částečném rozsahu nemáte právo na vrácení poměrné části sjednané ceny za digitální služby poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Objednávku vám potvrdíme zasláním e-mailu Vaši adresu zpravidla okamžikem zaplacení ceny. Digitální služby Vám budeme poskytovat po dobu předplatného období, které pokud se nedohodneme jinak, činí 1 měsíc od zahájení jejich poskytování.
 6. Prodlení se zpřístupněním. Pokud jsme v prodlení se zpřístupněním digitální služby, můžete od smlouvy odstoupit, nesplníme-li svou povinnost bez zbytečného odkladu poté, co Nás vyzvete k plnění, nebo v dodatečné dohodnuté lhůtě, resp. bez dodatečné lhůty, pokud je z Našeho prohlášení či okolností zřejmé, že digitální služby neposkytneme, nebo pokud současně z našeho ujednání nebo okolností vyplývá, že plnění v určeném čase je nezbytné.
 7. Automatická obnova. Souhlasíte s tím, že vám bude poskytovatel platební metody odečítat částku za příslušné předplatné prostřednictvím vámi zaregistrované platební metody vždy první den předplatného období. Díky funkci Account updater od GOPAY dochází k automatické aktualizaci údajů expirované nebo zrušené platební karty, a to přijetím aktuálních údajů od vaší banky nebo poskytovatele karty. Pokud však bude registrovaná platební metoda neplatná z jakéhokoliv důvodu (např. vypršení platnosti platební karty bez nahrazení novou) a poskytovatel platební metody nebude schopen částku za další předplatné období odečíst, nebudete mít k digitálním službám přístup do té doby, než platební metodu aktualizujete tak, aby bylo možné platbu provést. Pokud to bude možné, budeme vás v takovém případě informovat. Pokud si platební metodu do 5 dnů od neúspěšného provedení platby neaktualizujete, můžeme vaše předplatné zrušit. Vy můžete předplatné zrušit v příslušné sekci Platformy kdykoliv před koncem aktuálního předplatného období, v takovém případě bude zrušeno k jeho poslednímu dni.
 8. Nevyužití služby. Povinnost platit cenu není vázána na faktické užívání služby z vaší strany. V případě, že službu nevyužijete, nemá tato skutečnost vliv na Naše právo na zaplacení ceny v plné výši. To platí zejména pro kredity, jejichž platnost je časově omezena na dobu předplatného období. Nejsme povinni zůstatek kreditů uživateli vrátit (na to nemá vliv, že skončilo předplatné a uživatel nevyčerpal kredit v plné výši), nevyčerpaný kreditní zůstatek na účtu uživatele tak zaniká bez náhrady.
 9. Platba za služby uživatele. Platba za služby uživatele může proběhnout podle domluvy mezi uživateli. V takovém případě do transakce nezasahujeme. Nabízíme ale i možnost uskutečnit platbu prostřednictvím platební brány, kterou provozuje společnost GOPAY s.r.o., IČO: 260 46 768. Dále můžete platit kreditním zůstatkem Vašeho účtu, v takovém případě dojde ke snížení vašeho zůstatku kreditů o cenu rezervovaných služeb. Nebo můžete platit kombinací obou možností. Pokyny k platbě budou zobrazeny v Platformě ihned po odeslání rezervace. Platbu přepošleme uživateli do 5 pracovních dnů od jejího přijetí.
 10. Bonusový program. V případě zájmu se můžete zapojit do bonusového programu a získat tak bonus v podobě kreditů na čerpání služeb uživatelů. Podmínky takového programu jsou dostupné na adrese https://www.hlidacky.sk/uzivatel/doporucenie.
 1. REKLAMACE DIGITÁLNÍCH SLUŽEB
 1. Spotřebitel. Ustanovení tohoto článku se uplatní v případě, kdy dochází k poskytování digitálního obsahu či služeb digitálního obsahu uživateli, který je spotřebitelem, na základě úplatných smluv či smluv dle § 2389g odst. 2 občanského zákoníku. V ostatních případech a případech dle § 2389u odst. 1 občanského zákoníku se tato ustanovení neuplatní. Pokud jste podnikatel, je vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do 3 dnů od uzavření smlouvy
 2. Ujednané vlastnosti. Odpovídáme za to, že digitální služba nemá vady. To znamená, že:
 1. odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 2. je vhodná k účelu, pro který jej požadujete a s nímž jsme souhlasili, a
 3. je poskytována s ujednaným příslušenstvím, pokyny k použití a s uživatelskou podporou.
 1. Další vlastnosti. Dále odpovídáme za to, že vedle ujednaných vlastností digitální služba:
 1. je vhodná k účelu, k němuž se služba tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 2. rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem služby téhož druhu, které může uživatel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže jsme si jej nebyli vědomi nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o uzavření smlouvy nemohlo mít vliv,
 3. je poskytována s příslušenstvím a pokyny k použití, které může uživatel rozumně očekávat, a
 4. odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které jsme zpřístupnili před uzavřením smlouvy.

Tento odstavec nepoužije v případě, že jsme vás před uzavřením smlouvy zvlášť upozornili, že se některá vlastnost digitální služby liší a vy jste s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasili.

 1. Reklamace. Pokud má digitální služba vadu, tedy pokud nebude splněna některá z podmínek dle odst. 8.1 nebo 8.2, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy digitální službu reklamovat). Můžete vytknout vadu, která se u digitální služby projeví nebo vyskytne za trvání závazku, resp. v případě jednorázového plnění do 2 let od zpřístupnění. Reklamaci můžete uplatnit zasláním e-mailu či dopisu na Naši adresu. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář uváděný níže. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.

Příklad formuláře pro reklamaci:

Adresát:

Hlídačky.cz s.r.o., se sídlem na adrese Americká 362/11, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 01756117, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 211327

Uplatnění reklamace

Datum uzavření smlouvy:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Digitální služba, která je reklamována:

Popis vad digitální služby:

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy

Datum:

Podpis:

 1. Prokázání vady. Pokud se vada projeví za trvání smlouvy, je na Nás, abychom prokázali, že digitální služba byla poskytována bez vad. To neplatí pokud prokážeme, že vadu způsobilo vaše nevyhovující technické či programové vybavení nebo síťové připojení nezbytné pro jejich řádné fungování („digitální prostředí“), ačkoli jste byli na jeho potřebu upozorněni. K ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, Nám poskytnete nezbytnou součinnost, kdy v případě odmítnutí jejího poskytnutí nemusíme prokazovat, že digitální služby byly poskytovány bez vad.
 2. Práva z vadného plnění. Pokud má digitální služba vadu, můžete požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné. My vadu odstraníme v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom vám nezpůsobili značné obtíže. Pokud vadu neodstraníme v přiměřené době, je z Našeho prohlášení nebo okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás, pokud se vada projeví i po odstranění nebo pokud je vada podstatným porušením smlouvy, můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitální služby digitálního bez vady a vadné digitální služby, která vám byla poskytnuta. Pokud má být digitální služba poskytovány po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byla poskytována vadně. Sleva vám náleží i v případě odstoupení od smlouvy. Peněžité částky, které vám máme vydat z důvodu vadného plnění, vrátíme na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne uplatnění práva z vadného plnění, a to způsobem, jakým byla uhrazena odměna, ledaže výslovně svolíte jinak a nevzniknou vám tím další náklady. Odstoupit od smlouvy nemůžete, pokud je vada digitální služby nevýznamná. Má se za to, že vada není nevýznamná. Pokud odstoupíte od smlouvy, můžeme vám zabránit v dalším užívání digitální služby, a to zejména jejím znepřístupněním, a vy se zdržíte se užívání digitální služby, včetně jejího poskytování třetí osobě. Pro odstoupení můžete využít vzorový formulář uváděný níže.

Příklad formuláře pro odstoupení:

Adresát:

Hlídačky.cz s.r.o., se sídlem na adrese Americká 362/11, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 01756117, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 211327

Tímto prohlašuji, že odstupuji od smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

Datum:

Podpis:

 1. Potvrzení a vyřízení reklamace. O uplatnění reklamace vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém uvádíme datum, kdy jste uplatnili reklamaci, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, jaké jsou vaše kontaktní údaje, na které vám poskytneme informace o vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat. Po vyřízení reklamace vám také vystavíme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodníme zamítnutí reklamace.
 2. Aktualizace. Pokud nebude u konkrétního digitálního obsahu či služby digitálního obsahu ujednáno odlišně, tak výslovně souhlasíte s tím, že jejich aktualizace neposkytujeme. Ale pokud jsou tyto aktualizace poskytovány, tak je musíte provést v přiměřené době, jinak nemáte práva z vady vzniklé v důsledku neprovedené aktualizace.
 3. Změny. Nejedná-li se o změnu nezbytnou pro zachování digitálního obsahu bez vad, tak vám změnu digitální služby oznámíme e-mailem zaslaným na vaši adresu. Zhoršuje-li taková změna významně váš přístup k digitální službě nebo jejímu užívání, upozorníme vás v přiměřené době před jejím provedením na její povahu, čas provedení a na právo vypovědět smlouvu do 30 dnů ode dne, kdy jste byli o změně vyrozuměni nebo od okamžiku, kdy byla změněna, podle toho, co nastane později. To neplatí, umožníme-li vám změnu odmítnout a ponechat si digitální službu bez dodatečných nákladů v původní podobě, aniž by to bylo na úkor jejího poskytování bez vad.
 1. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI
 1. Rozhodné právo a soudy. Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vyplývající nebo s ní související se řídí výhradně právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem. Spory vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány výhradně soudy České republiky místně příslušnými podle Našeho sídla.
 2. ČOI. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Námi a uživatelem, který je spotřebitelem, ze smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
 3. ESC. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line.
 1. UJEDNÁNÍ POŽADOVANÁ PROVOZOVATELI OBCHODU
 1. Platformu lze užívat prostřednictvím aplikace, kterou si můžete stáhnout v online obchodu Google Play provozovaném společností Google LLC a dále v online obchodu AppStore provozovaném společností Apple Inc (společně dále také „Provozovatelé obchodu“). Podmínky se však použijí pouze na vztah mezi vámi jako uživatelem a Námi, jako provozovatelem Platformy. Naopak se nepoužijí na vztahy s Provozovateli obchodu. Za aplikaci jsme odpovědní pouze My, Provozovatelé obchodů za aplikaci ani uživatelský obsah neodpovídají. V případě rozporu mezi ustanovením Podmínek a ustanovením podmínek Provozovatelů obchodů (například Apple Media Services Terms and Conditions) od kterých se nelze odchýlit, se uplatní ustanovení podmínek Provozovatelů obchodů.
 2. Pokud si aplikaci stáhnete z AppStore, můžete používat pouze na zařízeních značky Apple, která vlastníte nebo ovládáte. Přitom musíte dodržovat pravidla zakotvená v Apple Media Services Terms and Conditions.
 3. Pokud se dohodneme na poskytování jakékoliv podpory a údržby k aplikaci, budeme vám ji poskytovat pouze My. Souhlasíte s tím, že Provozovatelé obchodů nemají povinnost poskytovat jakékoli služby podpory a údržby ve vztahu k aplikaci. V rozsahu, v jakém jsme záruku nevyloučili, ať už vyplývá ze zákona nebo z Podmínek, vám záruku poskytujeme pouze My. Pokud dojde k porušení jakékoliv záruky, můžete se obrátit na Provozovatele obchodu, který vám může cenu za stažení Aplikace vrátit (pokud jste si ji stáhli úplatně). Provozovatelé obchodů ale nemají povinnost vypořádat žádné vaše záruční nároky ani jiné nároky, újmu, odpovědnost, škodu, náklady nebo jiné výdaje související s nedodržením záruky, za toto všechno jsme odpovědní výhradně My. Pouze My, a ne Provozovatelé obchodů, odpovídáme za vypořádání vašich nároků souvisejících s Aplikací a/nebo jejím užíváním, zejména vyplývajících z odpovědnosti za vady výrobku, škodu způsobenou vadami nebo nesplnění právních předpisů, ať už se týkají osobních údajů, spotřebitelských práv nebo jiné podobné oblasti, včetně právního rámce HealthKit and HomeKit.
 4. Pokud by došlo k tomu, že třetí strana bude tvrdit, že aplikace nebo vaše užívání aplikace porušuje její práva duševního vlastnictví, ponesete vy i My výhradní odpovědnost za vyšetřování, obhajobu, vyřízení a vypořádání takového nároku. Škodu a náklady, které Nám takovým postupem vzniknou, Nám na Naši výzvu nahradíte.
 5. Prohlašujete, že se nenacházíte v zemi, na kterou se vztahuje embargo vlády USA, nebo která byla vládou USA označena jako země „podporující terorismus“; ani že nejste uvedeni na žádném seznamu „zakázaných nebo omezených stran“ vedeném vládou USA.
 6. Při užívání aplikace musíte dodržovat příslušné podmínky třetích stran (například poskytovatele internetu). Provozovatelé obchodů a jejich dceřiné společnosti jsou osoby oprávněné z Podmínek jako třetí strany a mají právo vymáhat Podmínky vůči vám.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost jakékoliv části Podmínek nemá vliv na jejich zbývající části. Vzájemně se zavazujeme nahradit jakoukoliv neplatnou, neúčinnou, zdánlivou či nevymahatelnou část Podmínek částí platnou, účinnou, nikoliv zdánlivou a vymahatelnou, se stejným obchodním a právním významem do 14 dnů ode dne, kdy obdrží žádost od druhé strany.
 2. Komunikovat spolu budeme zejména elektronicky prostřednictvím e-mailů kontaktních osob. Vyžaduje-li jakákoliv zpráva nebo jednání písemnou formu, postačuje e-mail s prostým elektronickým podpisem.
 3. Nikdo z nás nesmí jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku vzniklou na základě či v souvislosti se smlouvou za druhou stranou oproti pohledávce druhé strany bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.
 4. Za případ vyšší moci považujeme veškeré nepředvídatelné okolnosti, které nemůžeme přiměřeným způsobem ovládat, zejména živelní pohromy, embarga, stávky (včetně plánovaných stávek), válku, epidemie a kybernetické útoky (například DDoS). Dojde-li k neplnění závazku z důvodu vyšší moci, nezakládá to podstatné porušení smlouvy.
 5. Smlouva představuje naši úplnou dohodu ve vztahu k jejímu předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu smlouvy.

publikované 4. 4. 2024